درباره کانون

آغاز کار و مسیر پیش رو

داستان ما از بهار ۱۳۹۹ با مرحله پژوهشی آغاز شد، زمانی که Design Thinking به عنوان مفهومی جدید و نو در حوزه تجربه کاربری محصولات نرم‌افزاری در ایران شنیده  می‌شد، در حالی که این مفهوم در سراسر دنیا در تمامی ابعاد کسب‌وکار در حال بهره‌برداری بود. نهادهای متعددی به صورت متمرکز این مفهوم و کاربردهای آن را دنبال می‌کردند. پروژه‌ها و تجارب موفق حاصل از پیاده‌سازی این تفکر منتشر می‌شد. اما این مفهوم در آغاز راه خود در ایران، نیازمند نهادی متمرکز بود که علاوه بر ترویج و آموزش صحیح و عملیاتی این مفهوم، به کاربردهای جدید آن در حوزه‌های مختلف منجر شود. متخصصان حوزه‌های مختلف را گردهم آورد و مرکزی برای هم‌افزایی و رشد باشد.