تفکر طراحی در کسب و کار

چگونه تفکر طراحی می تواند به زنان در رهبری کمک کند؟
نقطه مشترک تفکر طراحی و مدیریت تغییر